Валидиране

4_cubesEILEEN използва системата LEVEL5, която е специално разработена за оценка на персонал и развитие на социални и организационни компетенции под формата на формално и неформално учене. Базира се на тристъпков подход – оценка на когнитивни, свързани с дейността и емоционални резултати – Куба на LEVEL5.

LEVEL5 е цялостен процес на учене и като такъв е от полза, както за обучаващия се стажант, така и за обучителите и приемащите компании.

Кога и как LEVEL5 ще бъде използван?

След подготвителното обучение на младите стажанти и Европейският тренинг за приемащите компании, младите безработни ще имат възможност да трупат международен професионален опит в рамките на Модул Европейска мобилност. Те ще бъдат приети на стаж в участващите компании-домакини. Компетенциите (междукултурни, предприемачески и менторски), придобити от двете групи по време на обученията и обмяната на опит, ще бъдат валидирани и документирани чрез LEVEL5 методиката, разработена от мрежата REVEAL. Reveal е създадена за насърчаване, визуализиране и валидиране на формалното и неформално учене.