Πιστοποίηση

4_cubesΤο EILEEN κάνει χρήση του συστήματος πιστοποίησης LEVEL5 το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να αξιολογηθεί η προσωπική, κοινωνική και οργανωτική ικανότητα ανάπτυξης σε σχετικές συνθήκες άτυπης και μη τυπικής μάθησης. Βασίζεται σε μια 3ων -διαστάσεων προσέγγιση για την πιστοποίηση των γνωστικών, ψυχοκινητικών (των σχετιζόμενων με την σωματική δραστηριότητα) αλλά και συναισθηματικών μαθησιακών αποτελεσμάτων, – ο κύβος ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5. Το ΕΠΙΠΕΔΟ 5 είναι μια ολιστική διαδικασία μάθησης που ωφελεί το μαθητή, τους παρόχους της γνώσης και τους επιχειρηματίες υποδοχής.

Πώς και πότε θα χρησιμοποιηθεί το LEVEL5?

Μετά την προπαρασκευαστική κατάρτιση για τους νέους, καθώς και μετά από ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης για τους επιχειρηματίες υποδοχής, οι νέοι θα φύγουν για μια ευρωπαϊκή κινητικότητα. Αυτοί θα φιλοξενηθούν από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις υποδοχής.

Οι ικανότητες (διαπολιτισμικές, επιχειρηματικές και οι ικανότητες καθοδήγησης ) που αποκτήθηκαν από τις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και της κινητικότητας θα πιστοποιηθούν και θα τεκμηριώθουν μέσω της καινοτόμου μεθοδολογίας LEVEL5, που αναπτύχθηκε από το δίκτυο REVEAL με στόχο να προωθήσει, να απεικονίσει και να επικυρώσει την άτυπη και μη τυπική μάθηση.